?

Log in

No account? Create an account
kirav's Journal

> recent entries
> calendar
> friends
> profile
> previous 20 entries

Tuesday, May 22nd, 2018
7:51 pm - בעל vs בועל
при всем уважении, конечно, но мне кажется, что онег йом тов рулит
п.7Collapse )

(comment on this)

Monday, May 21st, 2018
1:14 pm - Что о любви, то верно и о браке
יבמות עו א
הדר אמר רבא לאו מילתא היא בהיותן עובדי כוכבים לית להו חתנות נתגיירו אית להו חתנות

как же так?
וַיִּשְׂאוּ לָהֶם, נָשִׁים מֹאֲבִיּוֹת--שֵׁם הָאַחַת עָרְפָּה, וְשֵׁם הַשֵּׁנִית רוּת

видимо, ולא יתכן לומר שנעלם מרבינו גמ' מפורשת не очень эффективный аргумент

(comment on this)

Friday, May 18th, 2018
2:23 pm - рок-н-ролл уже мертв, а я ещё нет
https://www.youtube.com/watch?v=Cah4MJiVUFI
Камон, Вася. Кузя rip.

(4 comments | comment on this)

Sunday, May 13th, 2018
11:31 am - почем опиум для народов
я думаю, что К.Маркс имел в виду следующее:
какой-нибудь гой открывает книгу и читает, к примеру: бо Своїм Анголам Він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх…, а его религия говорит ему, что это относится к нему, и он с этого тащится. Но мы-то  знаем, что ни Анголам, ни Йому до него дела нет, но мы ему не скажем из политкорректности.

(comment on this)

11:14 am - бехукотай18
רש"י ויקרא פרק כו פסוק ח
חמשה מאה ומאה מכם רבבה - וכי כך הוא החשבון

Раши недоумевает, как пятиклассник, которому дали квадратное уравнение.
Спокойно, все под контролем все в пределах программы минпроса - отвечает ему р.Яков из Орлеана - имеется в виду не сто, а сто раз по пять.


ויקרא רבה (מרגליות) פרשת בחוקותי פרשה לה
חישבתי דרכי ואשיב רגלי אל עדותיך (תהלים קיט, נט). אמ' דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבון העולמים בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר למקום פלוני אני הולך, לבית דירה פלונית אני הולך, והיו רגליי מביאות אותי לבתי כניסיות ולבתי מדרשות, הה"ד ואשיבה רגלי אל עדותיך
когда я ищу Кремль, я неизменно попадаю на Курский вокзал


אור החיים ויקרא פרק כו פסוק ג

ז) עוד ירצה על דרך אומרם ז"ל (אבות פ"ד) הוי גולה למקום תורה, שצריך לכתת רגליו ממקום למקום ללמוד תורה, וצא ולמד דבריהם ז"ל בגמרא (חגיגה ה' ב) כי כולן היו גולין ללמוד ויש שהיה הולך ששה חדשים וחוזר כמו כן לעסוק ביום א', והוא אומרו אם בחקתי שהיא עסק התורה צריכים שתלכו ממקומכם אחריה, גם כדי שתהיו פנויים אין נכון ללמוד והוא בביתו כי יטרדוהו בצורכי הבית
а если детей нет дома, все равно надо уходить?
Р.Рабинович говорил, что лучше уходить, чтобы холодильник не смущал.

(3 comments | comment on this)

Tuesday, May 8th, 2018
12:53 am - מה קורה פה שוב אוכלים שמנת
מב תקי סק"כג
וה"ה דאין עושין חמאה וכו' - הטעם גם כן משום בורר וכנ"ל ואפילו ע"י עכו"ם יש להחמיר ויש מקילין בזה אם הוא לצורך שמחת יו"ט ואין להקל אלא לצורך גדול. ומותר לקלוט בעצמו שומן הצף על פני החלב שקורין סמעטענע אפילו בשבת ורק כשיגיע סמוך לחלב יזהר להניח קצת מהסמעטענע עם החלב שלמטה וכמש"כ בסימן שי"ט סי"ד ודוקא כשצריך לאכלו בו ביום דאל"ה אסור משום הכנה מיו"ט לחול ואם א"צ לו רק שחושש שיפסיד ויתקלקל מותר לעשותו ע"י עכו"ם כמש"כ סימן ש"ז ס"ה. ובספר מו"ק כתב דגם בעשיית חמאה הנ"ל ג"כ מותר ע"י עכו"ם אם הוא חושש שיתקלקל הסמעטענע אם לא יעשנה חמאה

(comment on this)

12:36 am - פרק ו
יבמות עו א
א"ל רב ששת תניתוה פצוע דכא ישראל מותר בנתינה ואי ס"ד בקדושתיה קאי אקרי כאן (דברים ז, ג) לא תתחתן בם
почему нельзя было проще:
פצוע דכא ישראל מותר בנתינה -> הוא לא נחשב קהל כי נתינה אסורה בקהל -> לאו בקדושתיה קאי -  כהן פ"ד מותר בגיורת, נתינה וספקות
באותו מבצע מקבלים שפ"ד מותר בממזרת מה"ת אבל רבותנו גזרו כי היא אסורה לישראל מה"ת ואחרות רק מדרבנן, וזה מש"כ ערוך השולחן ה' ד' ודו"ק

(comment on this)

Friday, April 27th, 2018
4:48 pm - вся такая воздушная
קידושין · עג א
אמר רבא דבר תורה שתוקי כשר מאי טעמא רוב כשרים אצלה ומיעוט פסולין אצלה ואי אזלי אינהו לגבה כל דפריש מרובא פריש מאי אמרת דילמא אזלה איהי לגבייהו הוה ליה קבוע וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי
квартирный вопрос только испортил их

חידושי הריטב"א מסכת קידושין דף עג עמוד א

אמר רבא דבר תורה שתוקי כשר וכו'. עד והתורה אמרה לא יבא ממזר בקהל ה'. תימה למה לי קרא דהא איכא תרי ספיקי ספק אזלא אינהי לגבייהו דהוה מחצה על מחצה והוי ספיקא, ואידך דאזלו אינהו לגבייהו ואיכא רוב כשרים וכל ספק ספיקא לקולא אפילו באיסורא דאורייתא, ואיכא למימר דאין הכי נמי, ותלמודא רבותא נקט דאפילו חזינן ודאי דאזלא איהי לגבייהו וליכא אלא חד ספיקא אפילו הכי הולד כשר משום קרא דלא יבא ממזר, וקרא נמי לא איצטריך אלא להכי, אי נמי לעיר שהיא מחצה על מחצה, אי נמי לאסופי, אבל לשתוקי דאיכא ספק ספיקא לא צריך קרא דמדינא שרי
какой же это сфек сфейка? ש"ך יו"ד קי כללי ספק ספיקא אות יג

(comment on this)

Monday, April 9th, 2018
3:06 pm - бе ямим аэлэ шель инфляция
אמר רב אסי לעולם אל ימנע אדם עצמו [מלתת] שלישית השקל בשנה שנא' {נחמיה י-לג} והעמדנו עלינו מצות לתת עלינו שלישית השקל בשנה לעבודת בית אלהינו

Рамбан (Шмот 30,12) пишет, что треть шекеля во времена Нехемии соответствует пол шекеля во времена Моше. Не то, что сегодня.
https://www.yeshiva.org.il/ask/24278

(comment on this)

Sunday, April 8th, 2018
1:38 pm - китниет
если швии шель песах приходится на йом шиши, то можно ли в шабат есть китниет и пользоваться келим шель хамец?
песах прошел - запрета нет, или то, что было мукце бейн ашмашот, будет мукце весь день?

в конце Минхат Шломо II, 17

(comment on this)

1:28 pm - נזק של עשן
שולחן ערוך חושן משפט הלכות נזקי שכנים סימן קנה סעיף לז
ומיהו לכתחלה מצי מעכב אפילו בעשן שאינו תדיר

רמ"א חושן משפט הלכות נזקי שכנים סימן קנה סעיף לז
וי"א דבעשן שאינו תדיר, אפילו לכתחלה לא יוכל למחות וכן נראה לי להורות

ש"ך חושן משפט סימן קנה ס"ק יט
ולי נרא' כמ"ש המחבר

ערוך השולחן חושן משפט הלכות נזקי שכנים סימן קנה סעיף ל
כל דבר שאינו שכיח אינו יכול למחות בו

(comment on this)

Thursday, April 5th, 2018
3:23 pm - חסל סדר פסח
מגן אברהם סימן תנג ס"ק ג

מותר להשהות - וה"ה דמותר ליהנות מהם (ת"ה) כת' בי"נ טוב להחמיר שלא לאכול עני"ס וקימ"ל עד יום האחרון כי א"א לבררם יפה

любители арака курят в сторонке и делают значительные жесты.

https://kirav.livejournal.com/61499.html

(comment on this)

Monday, April 2nd, 2018
11:11 am - никто не говорит о непогоде
של"ה הקדוש מסכת פסחים פרק נר מצוה
וקדושת הלילה הזה וכל הדינים הנוהגים הוא קדושה רבה במאד, כי אז בחר בנו השם יתברך מכל העמים וקדשנו במצותיו. על כן ראוי לאדם להיותו נזהר שלא ידבר בלילה זה שום שיחה משיחת חולין, ויזהיר בני ביתו על זה, ולא יהיו נפרדים מדבקות השם יתברך רגע כמימרא, רק יתעסקו הכל במצוות הלילה הזה ובספורי נסי מצרים ולפרסמם לבני ביתו. ואם הקדוש ברוך הוא חלק לו חלק בבינה ויודע סודות הענינים, יעסוק בהם

פרי מגדים אורח חיים משבצות זהב סימן תפו
יכוין בברכת אכילת מצה אכריכה ואפיקומן, על כן להסיח שיחה בטילה אין להסיח עד לאחר אפיקומן, עיין של"ה [מסכת פסחים ב, ב ד"ה ויחזור

רש"י מסכת פסחים דף קיט עמוד ב
אין מפטירין אחר מצה אפיקומן - שצריך לאכול מצה בגמר הסעודה זכר למצה הנאכלת עם הפסח, וזו היא מצה הבצועה שאנו אוכלין באחרונה לשם חובת מצה אותה שלאחר אכילה, ועל כרחינו אנו מברכין על אכילת מצה בראשונה, (הואיל ובאה) [אף על פי שאינה באה] לשם חובה, כדאמר רב חסדא לעיל /ערבי פסחים/ (קטו, א) גבי מרור דלאחר שמילא כריסו הימנו היאך חוזר ומברך עליו, הכי נמי גבי מצה, הלכך תרוייהו מברך ברישא, והדר אכיל מצה באחרונה בלא ברכה, אבל לא מרור דלאו חובה הוא

רשב"ם מסכת פסחים דף קיט עמוד ב
אין מפטירין אחר המצה אפיקומן. שצריך לאכול מצה בגמר סעודתו זכר למצה הנאכלת עם הפסח בכריכה. וזו היא מצה הבצועה שאנו אוכלין באחרונה לשם חובה ועל כרחינו אנו מברכין על אכילת מצה בראשונה אף על פי שאינה לשם חובה כדאמר רב חסדא לעיל גבי מרור דלאחר שמילא כריסו ממנו היאך חוזר ומברך עליו הלכך מברך אתרוייהו ברישא והדר אכיל מצה באחרונה ואחר אותה מצה אין נפטרין ממנה באכילת דבר אחר שלא לשכח טעמה. ובמצה בזמן הזה מיירי דליכא פסח בהדה דאי בזמן דאיכא פסח הא בהדיא תנן אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן והיינו אחר פסח ומצה הנאכלת עמו

Даже зная язык, не говори на нем. Это будет покруче, чем запасаться водой и картошкой. Поэтому рав Ойербах считал, что хоть это и правильно, но нешто это возможно(הליכות שלמה פ"ט דבר הלכה עה).

(comment on this)

Friday, March 30th, 2018
1:12 pm - Смычка города и деревни
אלא כי אתא רבין אמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי שמעון חסידא לא פטר רבן גמליאל אלא עם שבשדות מ"ט משום דאניסי במלאכה אבל בעיר לא
что ли деревенские работали в праздник?
רש"י
אבל דעיר לא - משום דלא אניסי ויכולין להסדיר תפלתן
из-за тяжелой работы не могли выучить тфилу. в наше время мало кто даже из городских помнит тфилу наизусть, но при современном развитии печатного дела на западе практически стерта грань между городом и деревней.

הדרן עלך יום טוב וסליקא לה מסכת ראש השנה

https://www.youtube.com/watch?v=0rEsVp5tiDQ

(comment on this)

Sunday, March 18th, 2018
12:29 am - מצה רכה לאשכנזים
https://www.yeshiva.org.il/ask/35544
https://www.yeshiva.org.il/ask/35098

(4 comments | comment on this)

Sunday, March 4th, 2018
2:25 am - что мы от молодечно всего верстах в семи
ראש השנה · כה א
תניא אמר להם ר"ג לחכמים כך מקובלני מבית אבי אבא פעמים שבא בארוכה ופעמים שבא בקצרה

רבינו חננאל מסכת ראש השנה דף כה עמוד א
ועכשיו בא בקצרה אמר ר' יוחנן מהאי קרא עשה ירח למועדים כלומר לפי מה שיזדמן לו
остается удивляться, как при такой езде удалось рассчитать ее пути на столько лет вперед.

(comment on this)

1:49 am - солнечный круг небо вокруг
ראש השנה · כד ב
להתלמד עבד

(comment on this)

1:40 am - Везёт лошадка дровеньки, На дровнях мужичок
ראש השנה · כג א
תדהר שאגא

רש"י
שאגא - ש"פ בלע"ז

לעזי רש"י
ש"פ sap אשוח
Всевышний обещал засадить пустыню елками, но что скажут об этом олимы хадашимы мирусия?
Чтобы прикрыть промышленную добычу кораллов от защиты общественных организаций пришлось объявить их разновидностью кедров.

(1 comment | comment on this)

Thursday, February 8th, 2018
1:53 pm - כל סעודה שאין בה שריף אינה סעודה ופירש"י תבשיל לח שיש בו מרק [ברכות מ"ד א ד"ה שריף]
http://ru-judaizm.livejournal.com/1345521.html
тут меня опять взяли сомнения, правильно ли я понял ШШК, но р. Рабинович сказал, что правильно, и не него можно полагаться, хотя у них и не принято так делать.

(comment on this)

1:01 pm - Изо всех законов, изданных Хаммурапи
За что выгнали р.Йирмию? Вроде он задал еще не самый теоротический вопрос. Например, Ран в тшувот с.51 занимается вопросом можно ли делать атарат недарим бейн ашмашот человеку, который обещал не есть мяса в Песах, особенно учитывая мнение, что бейн ашмашот длится один миг.
Я думаю, выгнали за то, что плохо сформулировал вопрос. Если птенец заступил одной ногой, то по всем мнениям он в площадке. Надо было спрашивать так: птенец стоит обеими ногами внутри, но наклонился так, что рошо верубо бахуц. Т.е. аут судят как в футболе или как в баскетболе?

(comment on this)

> previous 20 entries
> top of page
LiveJournal.com