?

Log in

kirav's Journal

> recent entries
> calendar
> friends
> profile
> previous 20 entries

Sunday, May 21st, 2017
2:34 pm - стрижка брижка волосей
если по Аризалю, то это от Песаха до Шавуот без исключений.
если нет, то можно выбрать по вкусу:
можно бриться по пятницам - р.Э.Меламед, р.Я.Ариэль עיין בה"ל סי תקנא בשם הגרעק"א
можно бриться после лагбаомера - р.Лиор, הרב בנימין במברגר.

(comment on this)

Friday, May 19th, 2017
12:45 am - לקפל טלית
משנה ברורה שב יז
ומ"מ ביו"ט שחל בע"ש מותר לקפל טליתו כשפושטו אם היא חדשה ולבנה אף שאין דעתו ללבשו בו ביום והיינו כשעשה עירובי תבשילין דאל"ה הרי אסור לו להכין לצורך מחר כ"כ בא"ר אבל בחידושי רע"א הוכיח דאף בלא הניח ע"ת שרי אם היא סמוכה לשבת:

т.е. если не э"ш, или не новый, или не белый - то нельзя.
монастрищецкая традиция, однако, разрешает складывать талит в йом тов без всяких условий, а в субботу нет.

(comment on this)

Sunday, May 14th, 2017
2:56 pm - битуль или нет?
В Дерех Мицвотеха написано(מצות תפילין פ' ג):
וענין השקיעה שמלמטה הוא בשמונה עשרה שאחר ק"ש כי בשמונה עשרה הוא בחינת ביטול הרצון מכל וכל. שזהו ענין הכריעות וההשתחוואות שבשמונה עשרה שהוא רק בחינת ביטול האמיתי. וכמאמר בטל רצונך מפני רצונו. דהיינו השתחויה פנימיות ברצונו ושכלו ומדותיו. אלא שצריך להיות גם בגילוי בגופו להרכין הראש. אבל העיר הוא ביטול הרצון

однако в этой молитве человек просит хохма, бина, даат, геула, рефуа, парнаса, сюда же добавляются личные просьбы в том числе тфилат адерех и т. д.
разве что это можно объяснить в духе Кдушат Леви п.Эмор, стр. 450.

вот еще попалось по теме:
http://chassidus.ru/philosophy/ginzburg/5772/5772-03-19-2.htm

я не специалист в хабадских прибаутках, но, по-моему, звучит как авода зара.

(comment on this)

Tuesday, May 9th, 2017
1:05 am - опять адам
ויקרא פרק יח פסוק ה
ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אתם האדם וחי בהם אני הי

אור החיים ויקרא פרק יח פסוק ה
והתוספות ז"ל הקשו מברייתא (ב"מ קיד) שדרש ר"ש פסוק (יחזקאל לד) אדם אתם אתם קרויים אדם וכו'. ואמרו שיש לחלק בין אדם להאדם ע"כ. וכמו כן ראיתי בספר הזוהר (ח"א כה א) שחילוק זה אמיתי מצד עצמו, והוא דבר שבמנין תלוי כידוע ליודעי חן

אור החיים בראשית פרק ג
ועוד גם לו הוכרה ירידה לפי שעה. שקרא לו הכתוב כאן האדם ג' או ד' פעמים. ויש לך לדעת כי בחינת האדם היא פחותה מבחינת שם אדם כאמור במסכת עבודה זרה (ג א) וזה לשונם אמר ר"י (הגי' בגמ' ר"מ אולם התוס' בסנהד' נט. כת' וי"ס דג' ר' ירמיה, הגה) אשר יעשה אותם האדם וגו' כהנים ולוים לא נאמר וכו' אפי' גוי העוסק בתורה וכו' והקשו רש"י ותוספות מאמר זה עם מאמר רבי שמעון בר יוחאי שאמר אתם קרויים אדם וכו' ותרצו התוספות שיש הפרש ומעלה בין אדם להאדם כי אדם הוא הגדול והמשובח וכו'. והגם שרש"י ז"ל כתב (סנהד' נט א) שחולקים התנאים עם כל זה דברי התוספות עיקר כי מצינו בפירוש בדברי רשב"י שמחלק כדברי התוספות. וטעם הדבר הוא כי אדם הוא בחשבונו מ"ה ושמו של הקדוש ברוך הוא הוי"ה במילוי אלפי"ן יעלה כן ובתוספת הה"א תאבד הכוונה הרמוזה, ולזה קרא לו האדם אחר שחטא אבל לא נשאר בירידה זו שמצינו לו שחזר ה' וקראו אדם דכתיב וידע אדם עוד את אשתו וחזר למעלתו כי חטאו שוגג הוא

תוספות מסכת סנהדרין דף נט עמוד א
אלא האדם - פרש"י ולית ליה לר"מ אתם קרוין אדם וקשה דבפ"ק דכריתות (דף ו:) פטר סך משמן וגו

זוהר כרך א (בראשית) פרשת בראשית דף כה עמוד ב
לשון אחר וכל עשב השדה ע"ב שי"ן תלת עלין דאנון ש יאהדו"נהי ואנון ע"ב ענפין דתליין בהון בחושבן ע"ב כלהו לא אתאחדין באתרא דאיהי שכינתא עד דייתי ההוא דאקרי אד"ם דאיהו יו"ד ה"א וא"ו ה"א ודא איהו ואד"ם אין לעבוד את האדמה ובגין דא אתמר ביה וכל עשב השדה טרם יצמח עד דיצמח צדי"ק ומניה (תהלים פ"ה) אמת מארץ תצמח

(comment on this)

Wednesday, April 26th, 2017
11:47 am - гут хойдеш
תהלים פרק קטו
לא המתים יהללו יה ולא כל ירדי דומה
 ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם הללו יה

רש"י ויקרא פרק יא
זאת החיה - לשון חיים, לפי שישראל דבוקים במקום וראויין להיות חיים, לפיכך הבדילם מן הטומאה וגזר עליהם מצות, ולאומות העולם לא אסר כלום. משל לרופא שנכנס לבקר את החולה וכו', כדאיתא במדרש רבי תנחומא

מדרש תנחומא פרשת שמיני סימן ו
וכך הקדוש ברוך הוא התיר לגוים שקצים ורמשים ואת כל העבירות לפי שהן לגיהנם, אבל לישראל שהם לחיים, אמר להם והייתם קדושים כי קדוש אני אל תשקצו את נפשותיכם 

(comment on this)

Sunday, April 23rd, 2017
2:46 am - בבא בתרא
בבקעה מקום שנהגו שלא לגדור אין מחייבין אותו אלא אם רצה כונס לתוך שלו ובונה

(2 comments | comment on this)

Friday, April 21st, 2017
6:08 pm

(5 comments | comment on this)

Tuesday, April 18th, 2017
3:14 am - some tea
вот не дает покоя, можно или нет отжимать пакетик с чаем?
вроде учили, что схита асура, но, сдругой стороны, эйн цорех охель нефеш йотер мизе.

симха раба, рав разрешил.

(comment on this)

Saturday, April 15th, 2017
11:41 pm - וקשרתם - וכתבתם
ר' נתן אומר: וקשרתם - וכתבתם, מה כתיבה בימין - אף קשירה בימין
на компутере пишут двумя руками, поэтому это не ктива.

(1 comment | comment on this)

11:27 pm - кармель
http://journal-files7.foto.ua/uploads/2012/03/0b127b425873d8116db54efe8d9fee22.jpg
может Судек был еврей?

(2 comments | comment on this)

Wednesday, April 12th, 2017
3:03 am - מנחת שלמה, מ"ת, סי'ס יט
דו"ק

(comment on this)

Monday, April 10th, 2017
10:43 am - הדרן עלך משילין פירות וסליקא מסכת ביצה
איבעית אימא הני נמי כגרוגרות וצמוקין דמי ואיבעית אימא לדבריו דר"ש קאמר וליה לא ס"ל ואיבעית אימא לדבריהם דרבנן קאמר להו לדידי אין מוקצה אלא לדידכו אודו לי מיהת היכא דיוצאות ורועות בפסח ונכנסות ברביעה ראשונה דבייתות הן ואמרו ליה רבנן לא מדבריות הן

первое предложение самое креативное, если коза похожа на изюм, то это оставляет пространство для маневра.

(2 comments | comment on this)

Sunday, April 9th, 2017
11:45 am - а счастье было так возможно
וּכְלִי חֶרֶשׂ אֲשֶׁר תְּבֻשַּׁל בּוֹ יִשָּׁבֵר וְאִם בִּכְלִי נְחֹשֶׁת בֻּשָּׁלָה וּמֹרַק וְשֻׁטַּף בַּמָּיִם

кажется, чего еще нужно для тех, кто хочет сказать, что металлы не впитывают, но, поди ж ты, и это только кажется.
Звахим 97а все наоборот.

(comment on this)

Wednesday, April 5th, 2017
9:05 pm - Песах
Алихот Шломо пишет:
1. Стекло на электрической плите, на которое ставятся кастрюли, невозможно откашеровать нагреванием плиты.
2. Пастеризованный виноградный сок и вино не имеют статус мевушаль и посулируются гоями и мехалелей шабат бефар. Причем последних он трактует не так облегченно, как некоторые. Это также относится к запрету приглашать их на праздник.

(2 comments | comment on this)

Sunday, April 2nd, 2017
1:38 am - гвозди бы делать из этих людей
אור החיים ויקרא פרק ג פסוק יז
חקת עולם וגו'. מכאן פטיש להכות על קדקוד הטועה לומר שלא נאסר חלב אלא של קדשים
Ор аХаим аКадош не любил борцов с кашрутом

(comment on this)

Sunday, March 26th, 2017
11:57 am - собака друг человека?
http://www.kipa.co.il/ask/show/51092-%D7%9B%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%9D
http://www.yeshiva.org.il/midrash/2441
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%9C_%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%AA%D7%95_%D7%96_%D7%A0%D7%98

שו"ת שאילת יעבץ, חלק א, סימן יז
שמע מינא בהדיא [=למד מכאן בפירוש] דכלבים הרבה אסור לקיימן בביתו בכל אופן, ואפילו קשורים גם כן... מיהו בטפי מחד [=אך ביותר מכלב אחד] פשיטא דאיסור גמור הוא לכל אדם ובכל כלב, כנזכר, אם לא כשיש לאדם בתים וחצרים הרבה, שצריכין אחד, או לבעל צאן ובקר הרבה, דלא סגי ליה בחד [=שלא די לו באחד] אפילו לעדר אחד. על כל פנים, יותר מהצורך, לא הותר בשום אופן. משום הכי לא פסקוה הפוסקים... ביחוד באותן כלבים חלקים וערומים, שאין להן שערות, וקונים אותן בדמים יקרים לשחק ולהשתעשע בהן ולגעגע עמהן. וגם משום מושב לצים אסור לשחוק עמהן, שהוא ממש מעשה ערלים, בר מינן. ודי בזו הערה לאוזן שומעת


וכפי שכתבתי למעלה הלכה כדעת המקילים. וכלוב ציפורים ואקווריום דגים שאין רגילים לטלטל – מוקצה. וכאשר רגילים לטלטל אותם בימות החול לשם נוי, לדעת רשז"א אינם מוקצה (שולחן שלמה שח, עד, ב).

(comment on this)

Thursday, March 23rd, 2017
8:57 pm - Б 52 нам дадут?
מגן אברהם סימן תנג ס"ק ג
טוב להחמיר שלא לאכול עני"ס
и МБ так пишет.
а как же теперь арак??

(2 comments | comment on this)

Monday, March 20th, 2017
6:09 pm - Бейца 38б
אמר ליה רב ספרא משה שפיר קאמרת ולא שמיע להו הא דאמר רבי חייא קטוספאה משמיה דרב הבורר צרורות מגרנו של חברו חייב לשלם לו דמי חטים אלמא כילא חסריה הכא נמי כילא חסריה

Почему рав Сафра приводит высказывание Рава в доказательство того, что нет битуля? Казалось бы, наоборот, црурот битулируются среди зерна.

(comment on this)

Monday, March 13th, 2017
2:20 am - и конечно распевать лучше хором?
משנה מסכת מגילה פרק ד משנה א
הקורא את המגילה עומד ויושב קראה אחד קראוה שנים יצאו

תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כא עמוד ב
ובהלל ובמגילה - אפילו עשרה קורין ועשרה מתרגמין. מאי טעמא? כיון דחביבה - יהבי דעתייהו ושמעי.

רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה פרק ב הלכה ז
קראוה שנים אפילו עשרה כאחד יצאו הקוראין והשומעים מן הקוראין, וקורא אותה גדול עם הקטן ואפילו בצבור

שולחן ערוך אורח חיים הלכות מגילה ופורים סימן תרצ סעיף ב
אפילו שנים, ואפילו עשרה, יכולים לקרותה ביחד ויוצאים הם והשומעים מהם

פרי מגדים אורח חיים אשל אברהם סימן תרצ ס"ק ג
ויראה, כשיש הרבה בני אדם בבית הכנסת, משום הכי יכולין אף עשרה להקרות לציבור, מה שאין כן כשאין רק מנין, טוב יותר שיקרא אחד והשאר ישמעו ברוב עם וגו

חידושי ר"ן
דכיון דחביבה להו יהבי דעתיהו. פי׳ יהבי דעתיהו ושמעי אחד מן הקולות וסגיא להו

משנה ברורה סימן תרצ ס"ק ד
ויוצאים הם וכו' - ולא אמרינן דתרי קלי לא משתמעי שפיר כדאמרינן לענין קה"ת ושארי דוכתי דקריאה זו חביבה ביותר מפני הנס ויהיב דעתיה לשמוע היטיב. וכיון שכן פשוט הוא באם מרגיש בעצמו שמבלבלים ליה הקולות ושא"א לו לשמוע כל התיבות בודאי לא יצא

שער הציון סימן תרצ ס"ק ד
ומבואר בלשון המחבר שאפילו ... וצריך עיון

שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן קב
אבל למעשה אין לסמוך על זה דכיון דאסרו לקרות שנים בתורה ובנביא יש לאסור בכל אופן אף אם הוא באופן דמשתמעי

(comment on this)

Thursday, March 2nd, 2017
1:56 am - ורוח הבהמה הירדת היא למטה לארץ
תלמוד בבלי מסכת ביצה דף לז עמוד ב

תנו רבנן: שנים ששאלו חלוק אחד בשותפות, זה לילך בו שחרית לבית המדרש וזה ליכנס בו ערבית לבית המשתה, זה ערב עליו לצפון וזה ערב עליו לדרום, זה שערב עליו לצפון - מהלך לצפון כרגלי מי שערב עליו לדרום, וזה שערב עליו לדרום - מהלך לדרום כרגלי מי שערב עליו לצפון. ואם מצעו את התחום - הרי זה לא יזיזנה ממקומה. אתמר: שנים שלקחו חבית ובהמה בשותפות. רב אמר: חבית מותרת ובהמה אסורה, ושמואל אמר: חבית נמי אסורה. מאי קסבר רב? אי קא סבר יש ברירה - אפילו בהמה תשתרי, ואי קסבר אין ברירה - אפילו חבית נמי אסורה! - לעולם קסבר יש ברירה, ושניא בהמה דקא ינקי תחומין מהדדי. אמרי ליה רב כהנא ורב אסי לרב: לאיסור מוקצה לא חששו, לאיסור תחומין חששו? שתיק רב

Позиция Рава не совсем понятна. В самом деле, с одной стороны, он вроде бы считается с циркуляцией крови между органами или обменом веществ. С другой стороны, в бочке вина он не считается с конвекцией или диффузией.
Возможно, дело тут не в физических процессах. Но французские мудрецы не стали углубляться и приравняли бочку и корову, как пишет Меири.

(comment on this)

> previous 20 entries
> top of page
LiveJournal.com