?

Log in

kirav's Journal

> recent entries
> calendar
> friends
> profile
> previous 20 entries

Sunday, March 26th, 2017
11:57 am - собака друг человека?
http://www.kipa.co.il/ask/show/51092-%D7%9B%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%9D
http://www.yeshiva.org.il/midrash/2441
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%9C_%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%AA%D7%95_%D7%96_%D7%A0%D7%98

(comment on this)

Thursday, March 23rd, 2017
8:57 pm - Б 52 нам дадут?
מגן אברהם סימן תנג ס"ק ג
טוב להחמיר שלא לאכול עני"ס
и МБ так пишет.
а как же теперь арак??

(2 comments | comment on this)

Monday, March 20th, 2017
6:09 pm - Бейца 38б
אמר ליה רב ספרא משה שפיר קאמרת ולא שמיע להו הא דאמר רבי חייא קטוספאה משמיה דרב הבורר צרורות מגרנו של חברו חייב לשלם לו דמי חטים אלמא כילא חסריה הכא נמי כילא חסריה

Почему рав Сафра приводит высказывание Рава в доказательство того, что нет битуля? Казалось бы, наоборот, црурот битулируются среди зерна.

(comment on this)

Monday, March 13th, 2017
2:20 am - и конечно распевать лучше хором?
משנה מסכת מגילה פרק ד משנה א
הקורא את המגילה עומד ויושב קראה אחד קראוה שנים יצאו

תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כא עמוד ב
ובהלל ובמגילה - אפילו עשרה קורין ועשרה מתרגמין. מאי טעמא? כיון דחביבה - יהבי דעתייהו ושמעי.

רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה פרק ב הלכה ז
קראוה שנים אפילו עשרה כאחד יצאו הקוראין והשומעים מן הקוראין, וקורא אותה גדול עם הקטן ואפילו בצבור

שולחן ערוך אורח חיים הלכות מגילה ופורים סימן תרצ סעיף ב
אפילו שנים, ואפילו עשרה, יכולים לקרותה ביחד ויוצאים הם והשומעים מהם

פרי מגדים אורח חיים אשל אברהם סימן תרצ ס"ק ג
ויראה, כשיש הרבה בני אדם בבית הכנסת, משום הכי יכולין אף עשרה להקרות לציבור, מה שאין כן כשאין רק מנין, טוב יותר שיקרא אחד והשאר ישמעו ברוב עם וגו

חידושי ר"ן
דכיון דחביבה להו יהבי דעתיהו. פי׳ יהבי דעתיהו ושמעי אחד מן הקולות וסגיא להו

משנה ברורה סימן תרצ ס"ק ד
ויוצאים הם וכו' - ולא אמרינן דתרי קלי לא משתמעי שפיר כדאמרינן לענין קה"ת ושארי דוכתי דקריאה זו חביבה ביותר מפני הנס ויהיב דעתיה לשמוע היטיב. וכיון שכן פשוט הוא באם מרגיש בעצמו שמבלבלים ליה הקולות ושא"א לו לשמוע כל התיבות בודאי לא יצא

שער הציון סימן תרצ ס"ק ד
ומבואר בלשון המחבר שאפילו ... וצריך עיון

שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן קב
אבל למעשה אין לסמוך על זה דכיון דאסרו לקרות שנים בתורה ובנביא יש לאסור בכל אופן אף אם הוא באופן דמשתמעי

(comment on this)

Thursday, March 2nd, 2017
1:56 am - ורוח הבהמה הירדת היא למטה לארץ
תלמוד בבלי מסכת ביצה דף לז עמוד ב

תנו רבנן: שנים ששאלו חלוק אחד בשותפות, זה לילך בו שחרית לבית המדרש וזה ליכנס בו ערבית לבית המשתה, זה ערב עליו לצפון וזה ערב עליו לדרום, זה שערב עליו לצפון - מהלך לצפון כרגלי מי שערב עליו לדרום, וזה שערב עליו לדרום - מהלך לדרום כרגלי מי שערב עליו לצפון. ואם מצעו את התחום - הרי זה לא יזיזנה ממקומה. אתמר: שנים שלקחו חבית ובהמה בשותפות. רב אמר: חבית מותרת ובהמה אסורה, ושמואל אמר: חבית נמי אסורה. מאי קסבר רב? אי קא סבר יש ברירה - אפילו בהמה תשתרי, ואי קסבר אין ברירה - אפילו חבית נמי אסורה! - לעולם קסבר יש ברירה, ושניא בהמה דקא ינקי תחומין מהדדי. אמרי ליה רב כהנא ורב אסי לרב: לאיסור מוקצה לא חששו, לאיסור תחומין חששו? שתיק רב

Позиция Рава не совсем понятна. В самом деле, с одной стороны, он вроде бы считается с циркуляцией крови между органами или обменом веществ. С другой стороны, в бочке вина он не считается с конвекцией или диффузией.
Возможно, дело тут не в физических процессах. Но французские мудрецы не стали углубляться и приравняли бочку и корову, как пишет Меири.

(comment on this)

Monday, February 20th, 2017
11:09 pm - тубишват
המחלקת מגביה ומרים את האדם

הַמַּחֲלקֶת מַגְבִּיהַּ וּמֵרִים אֶת הָאָדָם כִּי "הָאָדָם עֵץ הַשָּׂדֶה" (דְּבָרִים כ) וְהִנֵּה עֵץ הַמֻּנָּח עַל הָאָרֶץ אִי אֶפְשָׁר לוֹ לְהַגְבִּיהַּ אֶת עַצְמוֹ כִּי אִם עַל יְדֵי שֶׁבָּאִין עָלָיו מַיִם שׁוֹטְפִין אֲזַי הַמַּיִם מְרִימִין וְנוֹשׂאִין אֶת הָעֵץ וְ הַמַּחֲלקֶת נִקְרָא מַיִם כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (תְּהִלִּים פ"ח) : "סַבּוּנִי כַמַּיִם כָּל הַיּוֹם הִקִּיפוּ עָלַי יָחַד

Ибо мы как срубленные деревья зимой. Кажется, что они просто скатились на снег, слегка толкнуть — и можно сдвинуть их с места. Нет, сдвинуть их нельзя — они крепко примерзли к земле. Но, поди ж ты, и это только кажется.

(comment on this)

Saturday, February 18th, 2017
11:57 pm - קדושת לוי שמות פרשת יתרו
Свобода выбора - это круто, но Всевышний оставляет за собой право вмешиваться в процесс.
Например, наибольшим чудом при выходе из Египта было то, что египтяне, видевшие своими глазами все те же чудеса, что и евреи, вместо того, чтобы немедленно огиюриться, побежали в морскую пучину, чтобы там погибнуть.  Всевышний ожесточил их сердца, т.к. Ему было важнее произвести впечатление на евреев, чем увеличить число геров.
Другой пример. וישב משה את דברי העם אל ה Всевышний хотел получить именно такой ответ, поэтому Он вложил его в горло каждого еврея, а Моше только отметил, что это тот самый ответ, который Он туда вложил.
Но это, видимо, только в глобальных вопросах, по мелочам свобода все же существует.
Если хочешь идти налево, Веничка, иди налево, я тебя не принуждаю ни к чему. Если хочешь идти направо – иди направо.

(comment on this)

Wednesday, February 8th, 2017
9:50 am - когда бы все так чувствовали силу
תנן אין מטפחין ואין מרקדין. פרש"י שמא יתקן כלי שיר ומיהו לדידן שרי דדוקא בימיהן שהיו בקיאין לעשות כלי שיר שייך למגזר אבל לדידן אין אנו בקיאין לעשות כלי שיר ולא שייך למגזר
видимо, во времена мишны было всеобщее обязательное музыкальное образованте, а во времена тосафот - нет.
что-то похожее было в поколении наших ролителей, а теперь опять нет.

(comment on this)

Tuesday, February 7th, 2017
2:58 am - Ибо ласки твои лучше вина
שיר השירים פרק א פסוק ב
כי טובים דדיך מיין

я понимал по простому в соответствии со словарем Эвен-Шошана
https://thumbs.dreamstime.com/z/mini-wooden-barrel-8210529.jpg
но вот
זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת אמור דף צה עמוד א
כי טובים דודיך מיין מיין אינון טבאן

что напомнило высказывание Гершовича в 91 году:
чтобы залезть на Шуламит Алони или Геулу Коэн нужно сначала бутылку водки выпить, но на Шуламит Алони все-таки на стакан больше.

(comment on this)

Sunday, February 5th, 2017
1:00 am - бо
А почему были наказаны сыновья рабынь? Потому что они также угнетали (сынов Исраэля) и радовались их беде.
Сифтей Хахамим пишет:
ומטעם שמחה לחוד לא יתכן לפי ששלא היו עושים מעשה
а если раздавали конфетки?

(comment on this)

Saturday, February 4th, 2017
7:13 pm - что русскому хорошо, то немцу — смерть
נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות (ברכות נח.)
мне было интересно как выполняется этот приемчик.
Кдушат Леви пишет (פ' בא ד"ה נטה ידך), что нужно уменьшить цимцум, и тогда более высокий свет разрушает того, кому не хватает Торы и мицвот для создания защитных левушим.
וימש חושך - ימש לשון הסרה וחושך מורה על הצמצום. ולכל בני ישראל שיש להם תורה ומצוות לעשות לבושים לעלות ממדריגה למדריגה היה אור במושבותם

(comment on this)

Wednesday, January 25th, 2017
3:31 pm - цорех мицва vs эфсед мамон
бе исур дерабанан не известно что сильнее. Бейца 35б

(comment on this)

Monday, January 16th, 2017
1:58 am - песок
שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה א

 ויטמנהו בחול, שלא היה שם אלא ישראל טמנו בפניהן של ישראל שנמשלו לחול, אמר להם אתם משולים כחול מה חול הזה אדם נוטלו מכאן ונותנו לכאן ואין קולו נשמע כך יטמן הדבר הזה ביניכם ולא ישמע, וכן אתה מוצא שלא נשמע הדבר אלא ע"י העברים שנא' ויצא ביום השני והנה שני אנשים עברים נצים, זה דתן ואבירם

правозащитники уже тогда не дремали

(comment on this)

Tuesday, January 3rd, 2017
1:58 am - целем элоким 3
ועליו כיון ה' במאמרו נעשה אדם בצלמינו להיות האדם שליח ההשגחה לפעול בעולם ה' בתור פועל טוב. בידעו כי התבל והנמצאים כולם יצורי ה' המה. ולכן ינהיג בכל דרכיו מנהג דרך ארץ כמאמר ר' ישמעאל הנהג בה"ם מנהג ד"א. ודו"ק

דברי יהושע פ' ויצא
я думал, что он намекает на высказывание в Шабат о смене одежды, но скорее он имел в виду махлокет с Рашби в Брахот.

(comment on this)

Thursday, December 15th, 2016
10:16 pm - целем элоким 2
http://kirav.livejournal.com/120288.html

אור החיים בראשית א. כז

דברי יהושע  ויצא


даже не подозревал, что у них так плохи дела:
http://shut.moreshet.co.il/print.asp?id=131394&kod=&modul=15&codeClient=58

(comment on this)

1:42 am - женщины у котеля
שולחן ערוך אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן פח סעיף א
הגה: יש שכתבו שאין לאשה נדה בימי ראייתה ליכנס לבית הכנסת או להתפלל או להזכיר השם או ליגע בספר, (הגהות מיימוני פ"ד) וי"א שמותרת בכל, וכן עיקר (רש"י הלכות נדה), אבל המנהג במדינות אלו כסברא ראשונה

משנה ברורה סימן פח ס"ק ז
אבל המנהג וכו' - ובמדינותינו נוהגין היתר לעולם ומברכות ומתפללות ומ"מ לא יסתכלו בס"ת בשעה שמגביהים אותה להראות לעם [ח"א] עוד כתב שלא יכנסו לבית הקברות עד שיטבלו

Р. Грос пишет, что облегчение МБ не относится к молитве у Котеля, а запрет смотреть не только когда ее поднимают.
Хорошо еще, что справку от гинеколога не требуют.

(comment on this)

Sunday, December 4th, 2016
1:07 am - большая белая грудь и служба
תלמוד בבלי מסכת ביצה דף לב עמוד ב
תנו רבנן: שלשה חייהן אינם חיים, ואלו הן: המצפה לשלחן חבירו, ומי שאשתו מושלת עליו, ומי שיסורין מושלין בגופו. ויש אומרים: אף מי שאין לו אלא חלוק אחד. ותנא קמא - אפשר דמעיין במניה
что бы это значило? некоторые отделываются очевидным:
מהרש"א חידושי אגדות מסכת ביצה דף לב עמוד ב
מי שאשתו מושלת כו' כמ"ש ומוצא אני מר ממות את האשה וגו' כמפורש פרק הבע"י
отдает ей все деньги:
שיטה מקובצת מסכת בבא מציעא דף עה עמוד ב
ומי שאשתו מושלת עליו. פירוש קבל לה על עצמו ממון. רבינו חננאל ז"ל:
ריטב"א
Моаршаль смотрит в корень:
חכמת שלמה מסכת ביצה דף לב עמוד ב
מי שאשתו מושלת עליו כלומר שגוברת עליו ומבטלו מתורה ומצות וק"ל
Торат Хаим не в духе феминизма:
תורת חיים מסכת עירובין דף יח עמוד א
מי שלא זכה אשתו מושלת עליו ואיננה כפופה לו כמחשבתו יתברך וכמו שאמרו זכה עזר שהיא טפילה לו לא זכה כנגדו שהן שוין במדריגה אחת ואיננה שומעת לו
у них в багдаде нравы  были суровые:
בן יהוידע שם
ומי שאשתו מושלת עליו נ״ל בס״ד הכונה שהוא
עני והיא מפרנסתו ממעשה ידיה ולכך היא מושלת
עליו ובזה יזדמן שתהיה מקשטא ליה תכא ומקשטא ליה
פומא שמקללת ומבזה אותו ואם גם הוא ישיב לה קללה
ובזיון היה מתנחם ולא יצטער אך כיון שמושלת עליו
מחמת שמפרנסתו אז הוא מוכרח לבלוע ארס כעסו
ולשתוק ובזה יגדל צעדו עשר ידות ואין לו מנחם  מצד
לשונו שגם הוא ישיב לה כקללתה ובזיונה ולכן גם חייו
הוא עת המנוחה של ישיבתו בבית לאכול ולשתות אין
נחשבים חיים כי בולע בהם ארס מצד פיה  של אשתו

Зогар однако пишет, что лучше сдерживать свой гнев:
זוהר כרך ב (שמות) פרשת תצוה דף קפב עמוד א
ברוגזיה ממש ידע ליה בר נש וישתמודע מאן איהו אי ההיא נשמתא קדישא נטר בשעתא דרוגזוי (אתי עליה) דלא יעקר לה מאתרהא בגין למשרי תחותה ההוא אל זר דא איהו בר נש כדקא יאות, דא איהו עבדא דמאריה דא איהו גבר שלים, ואי ההוא בר נש לא נטיר לה ואיהו עקר קדושה דא עלאה מאתריה למשרי בתריה סטרא אחרא, ודאי דא איהו בר נש דמריד במאריה ואסיר לקרבא בהדיה ולאתחברא עמיה ודא איהו (איוב יח) טורף נפשו באפו, איהו טריף ועקר נפשיה בגין רוגזיה ואשרי בגויה אל זר

(comment on this)

Tuesday, November 29th, 2016
12:55 am - и, хотя твой мозг перекручен, как рог барана, ничего не каплет из голубого глаза
אמר ריש לקיש פעמים שביטולה של תורה זהו יסודה דכתיב (שמות לד, א) אשר שברת אמר לו הקב"ה למשה יישר כחך ששברת

ואמר ריש לקיש כל המשכח דבר אחד מתלמודו עובר בלאו שנאמ' (דברים ד, ט) השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים וכדר' אבין אמר ר' אילעא דאמר רבי אבין אמר ר' אילעא כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה
( מנחות · צט ב)

וא"ר (אליעזר) מאי דכתיב (שמות לב, טז) חרות על הלוחות אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל
( עירובין · נד א)
Как Всевышний мог одобрить разбивание лухот, если это приводит к забывчивости, а забвыать запрещено из Торы?
Наверное, Ему важнее чтобы много раз повторяли, чем знали, как сказано:
ר' חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות שנאמר (ישעיהו מב, כא) ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר

(comment on this)

Sunday, November 27th, 2016
2:51 am - Мидраш Хаей Сара
בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מב

רבי ברכיה ורבי חלבו בשם רבי שמואל בר נחמן ששם השוו כל עובדי כוכבים וקיצצו ארזים ועשו לו בימה גדולה והושיבו אותו למעלה ממנה והיו מקלסין לפניו ואומרים שמענו אדוני נשיא אלהים אתה בתוכנו אמרו לו מלך את עלינו, נשיא את עלינו, אלוה את עלינו, אמר להם אל יחסר העולם מלכו, ואל יחסר העולם אלוהו

Мидраш считает, что Авраам со своим отрядом в 300 человек мог захватить весь мир и насадить там религию бней ноахов, но не стал этого делать. Из чего можно догадаться, что это не входило в планы Всевышнего.

(comment on this)

Sunday, November 20th, 2016
2:20 am - чайничек
Один раз во второй день Песаха, который был эрев шабат, понадобилось вскипятить чайник. Мы пошли на пустырь, развели там костер и вскипятили. Если бы мы были сефарды, то проблем бы не было:
שולחן ערוך אורח חיים הלכות יום טוב סימן תקא סעיף ג
אין מביאין עצים מן השדה אפילו היו מכונסין שם מבערב, אבל מגבב הוא בשדה משלפניו (וכן בחצר לוקח מלפניו) (ב"י ורמב"ם) ומדליק שם

Моаршаль, Бах и МА запрешают из-за מעמר במקום גדולו.
Левуш разрешает, Илия Зута бе царих июн.
МБ не торопится рассекать между ними.
Арох Ашулхан не впечатлился аргумантами Моаршаля, но пишет, что если накануне не подумал об этом, то это все же мукца.

Вобщем, надо было обходиться.

(comment on this)

> previous 20 entries
> top of page
LiveJournal.com