?

Log in

kirav's Journal

> recent entries
> calendar
> friends
> profile
> previous 20 entries

Saturday, July 22nd, 2017
10:24 pm - יש רק פתרון אחד
Не раз я замечал, что Ор аХаим аКадош пишет то, что все думают, но не пишут из соображений политкорректности.
אור החיים במדבר פרק לג פסוק נב

והורשתם וגו'. והגם שאמר הכתוב בז' עממין (דברים כ) לא תחיה כל נשמה, כאן מדבר הכתוב חוץ מז' עממין הנמצאין שם, ולזה דקדק לומר את כל יושבי הארץ לומר אפילו שאינם מז' עממין. או אפשר שחוזר על אומה שאין כח בהם להורגם שישתדלו להורישם ולא יניחו מהם בארץ
...
וצררו אתכם על הארץ וגו'. פירוש לא מלבד שיחזיקו בחלק מהארץ שלא זכיתם בו אלא גם חלק שזכיתם בו אתם וישבתם בו וצררו אתכם על חלק שאתם יושבים בו לומר קומו צאו ממנו, ופירוש תיבת על כדרך אומרו (כ' כ"ד) על אשר מריתם פי על אשר לא קדשתם (דברים לב נא)

(comment on this)

Saturday, July 8th, 2017
11:04 pm - Die Luft ist kühl, und es dunkelt

ומודה רב הונא בקרנא ולופתא ומודה ר"נ באפריזא ובקבעתא דכשורי

רש"י-
ומודה רב הונא בקרנא ולופתא - בחיבור שבקרן זוית לופתא חיבור הרי שהיה סוף ביתו של ראובן דבוק לכותל זה שבין שתי חצרות ולאחר זמן נמלך ראובן זה וחיבר בנין מועט בקרן זוית של סוף ביתו ובליטת הבנין משוכה כנגד מקצת
אורך הכותל המבדיל בין החצרות מודה רב הונא דלמאי דלא סמך לא סמך שאין בנין כזה עשוי לימשך
רש"י מפרש ש'קרנא ולופתא' הוא דבר אחד והיינו חיבור שבקרן זוית. ותוספות ישנים הקשה שלפי זה הלשון המתאים הוא 'קרנא דלופתא' ולא 'קרנא ולופתא' שמשמע שהם שני דברים.

תוספות-
ומודה רב הונא בקרנא ולופתא. מפרש ר"ת קרנא להיכר שלא יאריך החומה יותר שבסוף אותו כותל שסמך כייפיה לקרנא כלפי כותלו של חבירו ולופתא הוי היכר שלא יגביה הכותל יותר כגון שעשה היכר בראש החומה לפי שרגילין לעשות החומה צרה למעלה שיפלו הגשמים מחוץ לחומה ולא ישהו שם ומודה רב נחמן באפריזא היא היכר שיאריך עדיין הכותל שבסוף אורך החומה אינו שוה אלא אבן אחת בולטת ואחת שוקעת דודאי עדיין יאריכנו ואקבעתא דכשורי היינו שעשה מקום הנחת ראשי קורות דמוכח שסופו להגביה עד שיעור גובה עלייה
получается, что у Раши есть ограничитель только по Х, а у Тосафот и по Х, и по У.

(comment on this)

Sunday, July 2nd, 2017
4:10 pm - аналогичный случай был в одессе
במדבר רבה (וילנא) פרשת חקת פרשה יט
הורה יעקב איש כפר גיבוריא ...אמר בר נש דאמר מילי דאורייתא לקי אמר ליה לא הורית טב

1. с помощью макот иногда не удается вправить человеку мозги с первого раза, но не надо отчаиваться
2. наказание полагается только за вывод галахи из Торы, а за прочие художества - нет

(comment on this)

Sunday, June 25th, 2017
3:55 am - и нас за две минуты домчит туда камаз
הַמַּצְמִיחַ הָרִים    חָצִיר
зачем нужны эти альпы - чтобы там росла трава.
зачем же тогда то, что торчит в область вечных снегов и ледников - чтобы эту траву поливать.
http://www.globalphotos.org/switzerland/20100504/IMG_6763.jpg

(comment on this)

Sunday, June 4th, 2017
2:12 pm - целем элоким
http://kirav.livejournal.com/120288.html
вот и гемара говорит об этом прямо:
בבא בתרא · ד א
שאני עבדא דאיחייב במצות

(comment on this)

Thursday, June 1st, 2017
12:00 pm - долой рождественскую елку
מגן אברהם סימן תצד ס"ק ה
נוהגין להעמיד אילנות בבה"כ ובבתים

משנה ברורה סימן תצד ס"ק י
והגר"א ביטל מנהג זה משום שעכשיו הוא חק העמים להעמיד אילנות בחג שלהם

ערוך השולחן אורח חיים הלכות פסח סימן תצד סעיף ו
ויש נהגו להעמיד אילנות [שם] אמנם בדורות שלפנינו ביטלו האילנות והעשבים מטעמים שידעו הגדולים שבדור

שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ד סימן יא
בדבר שטיחת עשבים והעמדת אילנות בחג השבועות, שהגר"א (הובא בחיי אדם כלל קל"א סימן י"ג) אסר מאחר שעושין העכו"ם בחג שלהם סמוך לשבועות, וטעם מהרש"מ (בדעת תורה, שכתב שכל דבר שיש לו טעם אין בו איסור דובחוקותיהם, וא"כ כיוון שאנו עושים לזכר שנידונים בו על פירות האילן מותר. ועוד שהגויים מעמידים האילנות בחג שלהם גם בחוץ, ואנחנו עושים כן רק בפנים) אינו כלום כדכתב כתר"ה. ועיין בעה"ש שג"כ כתב שבדורות שלנו ביטלו, כוונתו להגר"א שנתקבלו דבריו

нашу синагогу, однако, украшают какими-то лавриками, но р.Кляйн сказал, что это ничаво, что запрет касается только полноформатных елок.
надо было подкинуть идею кому надо, что новогодние елки - это древний еврейский обычай, только гои нарочно перенесли с лета на зиму.
https://i.mycdn.me/image?t=3&bid=849974114923&id=849974114923&plc=WEB&tkn=*Cyt1NagPLHcxhAJOlm3oqG_evAg

(2 comments | comment on this)

Sunday, May 21st, 2017
2:34 pm - стрижка брижка волосей
если по Аризалю, то это от Песаха до Шавуот без исключений.
если нет, то можно выбрать по вкусу:
можно бриться по пятницам - р.Э.Меламед, р.Я.Ариэль עיין בה"ל סי תקנא בשם הגרעק"א
можно бриться после лагбаомера - р.Лиор, הרב בנימין במברגר.

(comment on this)

Friday, May 19th, 2017
12:45 am - לקפל טלית
משנה ברורה שב יז
ומ"מ ביו"ט שחל בע"ש מותר לקפל טליתו כשפושטו אם היא חדשה ולבנה אף שאין דעתו ללבשו בו ביום והיינו כשעשה עירובי תבשילין דאל"ה הרי אסור לו להכין לצורך מחר כ"כ בא"ר אבל בחידושי רע"א הוכיח דאף בלא הניח ע"ת שרי אם היא סמוכה לשבת:

т.е. если не э"ш, или не новый, или не белый - то нельзя.
монастрищецкая традиция, однако, разрешает складывать талит в йом тов без всяких условий, а в субботу нет.

(comment on this)

Sunday, May 14th, 2017
2:56 pm - битуль или нет?
В Дерех Мицвотеха написано(מצות תפילין פ' ג):
וענין השקיעה שמלמטה הוא בשמונה עשרה שאחר ק"ש כי בשמונה עשרה הוא בחינת ביטול הרצון מכל וכל. שזהו ענין הכריעות וההשתחוואות שבשמונה עשרה שהוא רק בחינת ביטול האמיתי. וכמאמר בטל רצונך מפני רצונו. דהיינו השתחויה פנימיות ברצונו ושכלו ומדותיו. אלא שצריך להיות גם בגילוי בגופו להרכין הראש. אבל העיר הוא ביטול הרצון

однако в этой молитве человек просит хохма, бина, даат, геула, рефуа, парнаса, сюда же добавляются личные просьбы в том числе тфилат адерех и т. д.
разве что это можно объяснить в духе Кдушат Леви п.Эмор, стр. 450.

вот еще попалось по теме:
http://chassidus.ru/philosophy/ginzburg/5772/5772-03-19-2.htm

я не специалист в хабадских прибаутках, но, по-моему, звучит как авода зара.

(comment on this)

Tuesday, May 9th, 2017
1:05 am - опять адам
ויקרא פרק יח פסוק ה
ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אתם האדם וחי בהם אני הי

אור החיים ויקרא פרק יח פסוק ה
והתוספות ז"ל הקשו מברייתא (ב"מ קיד) שדרש ר"ש פסוק (יחזקאל לד) אדם אתם אתם קרויים אדם וכו'. ואמרו שיש לחלק בין אדם להאדם ע"כ. וכמו כן ראיתי בספר הזוהר (ח"א כה א) שחילוק זה אמיתי מצד עצמו, והוא דבר שבמנין תלוי כידוע ליודעי חן

אור החיים בראשית פרק ג
ועוד גם לו הוכרה ירידה לפי שעה. שקרא לו הכתוב כאן האדם ג' או ד' פעמים. ויש לך לדעת כי בחינת האדם היא פחותה מבחינת שם אדם כאמור במסכת עבודה זרה (ג א) וזה לשונם אמר ר"י (הגי' בגמ' ר"מ אולם התוס' בסנהד' נט. כת' וי"ס דג' ר' ירמיה, הגה) אשר יעשה אותם האדם וגו' כהנים ולוים לא נאמר וכו' אפי' גוי העוסק בתורה וכו' והקשו רש"י ותוספות מאמר זה עם מאמר רבי שמעון בר יוחאי שאמר אתם קרויים אדם וכו' ותרצו התוספות שיש הפרש ומעלה בין אדם להאדם כי אדם הוא הגדול והמשובח וכו'. והגם שרש"י ז"ל כתב (סנהד' נט א) שחולקים התנאים עם כל זה דברי התוספות עיקר כי מצינו בפירוש בדברי רשב"י שמחלק כדברי התוספות. וטעם הדבר הוא כי אדם הוא בחשבונו מ"ה ושמו של הקדוש ברוך הוא הוי"ה במילוי אלפי"ן יעלה כן ובתוספת הה"א תאבד הכוונה הרמוזה, ולזה קרא לו האדם אחר שחטא אבל לא נשאר בירידה זו שמצינו לו שחזר ה' וקראו אדם דכתיב וידע אדם עוד את אשתו וחזר למעלתו כי חטאו שוגג הוא

תוספות מסכת סנהדרין דף נט עמוד א
אלא האדם - פרש"י ולית ליה לר"מ אתם קרוין אדם וקשה דבפ"ק דכריתות (דף ו:) פטר סך משמן וגו

זוהר כרך א (בראשית) פרשת בראשית דף כה עמוד ב
לשון אחר וכל עשב השדה ע"ב שי"ן תלת עלין דאנון ש יאהדו"נהי ואנון ע"ב ענפין דתליין בהון בחושבן ע"ב כלהו לא אתאחדין באתרא דאיהי שכינתא עד דייתי ההוא דאקרי אד"ם דאיהו יו"ד ה"א וא"ו ה"א ודא איהו ואד"ם אין לעבוד את האדמה ובגין דא אתמר ביה וכל עשב השדה טרם יצמח עד דיצמח צדי"ק ומניה (תהלים פ"ה) אמת מארץ תצמח

(comment on this)

Wednesday, April 26th, 2017
11:47 am - гут хойдеш
תהלים פרק קטו
לא המתים יהללו יה ולא כל ירדי דומה
 ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם הללו יה

רש"י ויקרא פרק יא
זאת החיה - לשון חיים, לפי שישראל דבוקים במקום וראויין להיות חיים, לפיכך הבדילם מן הטומאה וגזר עליהם מצות, ולאומות העולם לא אסר כלום. משל לרופא שנכנס לבקר את החולה וכו', כדאיתא במדרש רבי תנחומא

מדרש תנחומא פרשת שמיני סימן ו
וכך הקדוש ברוך הוא התיר לגוים שקצים ורמשים ואת כל העבירות לפי שהן לגיהנם, אבל לישראל שהם לחיים, אמר להם והייתם קדושים כי קדוש אני אל תשקצו את נפשותיכם 

(comment on this)

Sunday, April 23rd, 2017
2:46 am - בבא בתרא
בבקעה מקום שנהגו שלא לגדור אין מחייבין אותו אלא אם רצה כונס לתוך שלו ובונה

(2 comments | comment on this)

Friday, April 21st, 2017
6:08 pm

(5 comments | comment on this)

Tuesday, April 18th, 2017
3:14 am - some tea
вот не дает покоя, можно или нет отжимать пакетик с чаем?
вроде учили, что схита асура, но, сдругой стороны, эйн цорех охель нефеш йотер мизе.

симха раба, рав разрешил.

(comment on this)

Saturday, April 15th, 2017
11:41 pm - וקשרתם - וכתבתם
ר' נתן אומר: וקשרתם - וכתבתם, מה כתיבה בימין - אף קשירה בימין
на компутере пишут двумя руками, поэтому это не ктива.

(1 comment | comment on this)

11:27 pm - кармель
http://journal-files7.foto.ua/uploads/2012/03/0b127b425873d8116db54efe8d9fee22.jpg
может Судек был еврей?

(2 comments | comment on this)

Wednesday, April 12th, 2017
3:03 am - מנחת שלמה, מ"ת, סי'ס יט
דו"ק

(comment on this)

Monday, April 10th, 2017
10:43 am - הדרן עלך משילין פירות וסליקא מסכת ביצה
איבעית אימא הני נמי כגרוגרות וצמוקין דמי ואיבעית אימא לדבריו דר"ש קאמר וליה לא ס"ל ואיבעית אימא לדבריהם דרבנן קאמר להו לדידי אין מוקצה אלא לדידכו אודו לי מיהת היכא דיוצאות ורועות בפסח ונכנסות ברביעה ראשונה דבייתות הן ואמרו ליה רבנן לא מדבריות הן

первое предложение самое креативное, если коза похожа на изюм, то это оставляет пространство для маневра.

(2 comments | comment on this)

Sunday, April 9th, 2017
11:45 am - а счастье было так возможно
וּכְלִי חֶרֶשׂ אֲשֶׁר תְּבֻשַּׁל בּוֹ יִשָּׁבֵר וְאִם בִּכְלִי נְחֹשֶׁת בֻּשָּׁלָה וּמֹרַק וְשֻׁטַּף בַּמָּיִם

кажется, чего еще нужно для тех, кто хочет сказать, что металлы не впитывают, но, поди ж ты, и это только кажется.
Звахим 97а все наоборот.

(comment on this)

Wednesday, April 5th, 2017
9:05 pm - Песах
Алихот Шломо пишет:
1. Стекло на электрической плите, на которое ставятся кастрюли, невозможно откашеровать нагреванием плиты.
2. Пастеризованный виноградный сок и вино не имеют статус мевушаль и посулируются гоями и мехалелей шабат бефар. Причем последних он трактует не так облегченно, как некоторые. Это также относится к запрету приглашать их на праздник.

(2 comments | comment on this)

> previous 20 entries
> top of page
LiveJournal.com